Gegevensbeschermingsbeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor 200K en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

200K is vertegenwoordigd door Initio Flanders BV, later 200K genoemd, met maatschappelijke zetel te 8791, Schoolstraat 56, Waregem en met ondernemingsnummer 0738.808.121, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

200K
info@200k.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

In het kader van de marketing adviezen, consultancy management (inclusief het organiseren van events) en het organiseren van prestaties en opleidingen, is 200K  ook verwerker van persoonsgegevens.  Dit wordt behandeld in de afspraken tussen 200K en de verwerkingsverantwoordelijke(n). Dit vormt geen onderdeel van het huidige Beleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Van klanten:

 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 • Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers);
 • Financiële middelen (zoals bezittingen) en solvabiliteit (op basis van openbare gegevens);
 • Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
  Compensaties;
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties);
 • Sociale contacten (i.h.k.v. doorverwijzingen);
 • Gebruik van media en communicatiemiddelen;
 • Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen);
 • Overeenkomsten en afspraken met 200K;
 • Alle andere persoonsgegevens die klanten op rechtmatige wijze aan 200K  ter beschikking stellen;

Van prospecten:

 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties) ;
 • Alle andere persoonsgegevens die prospecten op rechtmatige wijze aan 200K  ter beschikking stellen;

Van leveranciers:

 • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 • Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers)
 • Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
 • Compensaties;
 • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden geleverd, zakenrelaties) ;
 • Overeenkomsten en afspraken met 200K ;
 • Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan 200K  ter beschikking stellen;

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw:

 • personeel;
 • zelfstandige medewerkers;
 • bestuurders;
 • vertegenwoordigers;
 • klanten;
 • leveranciers;

dan garandeert u aan 200K dat:

 • deze persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de derde en rechtmatig zijn verstrekt aan 200K ;
 • u 200K persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn;
 • u deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.
Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1.       Uitvoeren van de overeenkomst

 • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen;
 • Het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
 • Het uitvoeren van kredietcontroles uit te voeren en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude;

3.2.       Direct marketing

 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan prospecten. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;

3.3.       Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan klanten. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;
 • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten;
 • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
 • Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren.

3.4.       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden onder punt 3.3verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.4 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn met 200K of in opdracht of onderaanneming van 200K  handelen.

Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Welke rechten hebt u?

7.1.      Recht van inzage, rectificatie of wissing
7.1.1.  Inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2.  Rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3.  Wissing

U heeft het recht om 200K  te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

200K verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal 200K uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2.      Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

7.3.       Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan 200K op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4.      Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.

Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5.      Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van 200K , indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.6.      Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de “opt-out” aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

Cookies

200K gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in onze cookieverklaring.20O

Cookiebeleid

Cookiebeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor 200K  en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe 200K  deze cookies gebruikt op onze website.

Wie zijn wij?

200K, vertegenwoordigd door Initio Flanders BV, met maatschappelijke zetel te 8791, Schoolstraat 56, Waregem en met ondernemingsnummer 0738.808.121, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

 • Initio Flanders BV
 • info@200k.be
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer (en tablet of smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website…).  Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden verschillende cookies gebruikt voor verscheidene doeleinden:

 • Strikt noodzakelijke of technische cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website.  Deze cookies vergemakkelijken het browsen en stellen u in staat de functies te gebruiken.  Zonder deze cookies zouden de diensten, die noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van de website niet aangeboden kunnen worden. Deze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.
 • Analytische/statistische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen…).  Het gaat hier om anonieme gegevens.

Voor statistische doeleinden wordt onder meer de volgende dienst gebruikt:

 • Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.  De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar servers.
 •  
 • Functionele cookies:   Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).  De cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.
 • Commerciële cookies:  Deze cookies verzamelen gegevens om advertenties te tonen die relevant zijn voor u.  Het betreft anonieme gegevens.  Hiervoor vertonen wij advertenties via reclamepartners- en netwerken die gebruikmaken van third party cookies.  De commerciële cookies worden ook gebruikt om de publiciteit aan te passen aan uw interesses, het aantal keren dat u reclame ziet te beperken en de doeltreffendheid van de publiciteit of een webpagina te meten.  De commerciële cookies onthouden welke website u bezocht hebt en deze informatie kan met derden gedeeld worden.  Concreter betekent dit dat, nadat u onze website bezocht hebt, u soms elders op het internet advertenties kan zien over onze diensten.

Voor marketingdoeleinden kunnen onder meer de volgende diensten gebruikt worden:

 • Facebook “visitor action pixel”: De “visitor action pixel” wordt aangeboden door Facebook Inc. (“Facebook”).  Via deze tool kunnen wij, op basis van het websitebezoek en surfgedrag, doelgroepen bepalen voor reclame op Facebook, de zogenaamde “Facebook Ads”. Deze tool wordt ook gebruikt om de doeltreffendheid van onlinemarketing te meten.  De verzamelde gegevens zijn anoniem.  De gegevens worden wel door Facebook bewaard en verwerkt, zodat er mogelijk een conclusie van het respectievelijke gebruikersprofiel gemaakt kan worden.  Op de website van Facebook vindt u meer informatie over hun gegevensverwerking.
 • Google Ads: Google Ads is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).  Google Ads maakt gebruik van cookies om de website te helpen bezoekers de meest relevante advertenties te tonen.  De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website wordt doorgestuurd naar servers.
 •  
 • Cookies voor sociale media: Sommige webpagina’s op onze website bevatten mogelijks social media plug-ins van verschillende social media, zoals Facebook of YouTube, zodat u gemakkelijk verbinding kan maken met deze sociale mediakanalen.  De social media serviceproviders kunnen via deze plug-ins hun eigen cookies op uw computer plaatsen.  Onze onderneming heeft geen controle over deze cookies.  Op de website van de desbetreffende social media serviceproviders kan u meer informatie terugvinden over hoe zij deze cookies gebruiken.
Rechtsgrond voor de cookies

De technische en functionele cookies verzamelen gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden reeds onder punt 3 uiteengezet.

De analytische cookies, commerciële cookies en cookies voor sociale media verwerken gegevens op basis van uw toestemming.

U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken.  Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u ook de browser waarmee u de website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies.  U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen. Anderzijds kan u uw toestemming wijzigen door onderaan de pagina te klikken op de witte knop “Privacy & Cookies Policy” en vervolgens uw voorkeuren te wijzigen.

Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

Third party cookies

“First party cookies” zijn cookies die wij op uw computer plaatsen tijdens uw bezoek aan onze website.

“Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op uw computer plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken.  U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierboven).

Hoe lang bewaren we cookies?

De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-cookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, totdat ze vervallen of u ze verwijdert.